Giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 05/01/2019 .Lượt xem: 686 lượt.
Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã có thêm kinh nghiệm, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong việc thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 - QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính
Những kết quả nổi bật
Trong công tác giám sát, các cấp Hội LHPN đã bám vào định hướng giám sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề xã hội mà hội viên phụ nữ (HVPN) quan tâm để chọn nội dung, xin chủ trương của cấp ủy Đảng triển khai thực hiện. Nội dung, phương thức giám sát có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng hoạt động giám sát của các cấp Hội được nâng lên. Từ năm 2014 - 2018, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 12 cuộc giám sát với 8 chính sách tại 11 huyện/thị/thành phố, trên 40 xã/phường/thị trấn, trường mầm non, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm... Nội dung giám sát tập trung vào: Nghị quyết số 22/NQ-HĐND tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội LHPN cấp xã và hỗ trợ cán bộ chi Hội phụ nữ; Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc các bộ, ngành, UBND các cấp tạo điều kiện cho các cấp Hội LHPN Việt Nam cùng cấp tham gia quản lý nhà nước; Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số; Luật Phòng chống BLGĐ; Luật ATTP...Hội LHPN cấp huyện chủ trì 44 cuộc và cơ sở chủ trì 61 cuộc giám sát, nội dung tập trung vào việc giải quyết những vấn đề liên quan đến tổ chức Hội và HVPN như: chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; chế độ đối với con liệt sỹ, học phí; việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động của trường mầm non tư thục và các điểm nuôi dạy trẻ; Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021... Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh, huyện và xã tham gia Đoàn giám sát liên ngành cùng cấp (Mặt trận TQ Việt Nam, Y tế, Tư pháp, Văn hóa...) với 2.386 cuộc; giám sát thông qua vai trò đại diện thành viên (Hội đồng, Ban chỉ đạo…) về thực hiện chính sách, luật pháp, Nghị quyết, các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Sau giám sát, Hội LHPN các cấp đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề được chính quyền ghi nhận và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, hiệu quả như: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định bổ sung 4,1 tỷ đồng để chi hỗ trợ 2.074 phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo NĐ 39/NĐ-CP từ năm 2015-2017; Công văn chỉ đạo UBND các huyện/thị/thành phố, các ngành liên quan về tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; chính quyền các cấp thực hiện đúng quy định phân bổ kinh phí cho Hội LHPN cơ sở theo NQ 22/NQ-HĐND; bổ sung kinh phí đại hội 3 cấp và tạo điều kiện cho Hội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo NĐ 56/NĐ-CP; chỉ đạo một số nội dung tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác gia đình, an toàn thực phẩm, nhóm trẻ mầm non tư thục, chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ học phí, tiền điện, chế độ con liệt sĩ... 
Trong công tác phản biện xã hội, các cấp Hội LHPN đầu tư, nghiên cứu tham gia góp ý, phản biện bằng nhiều hình thức như: tập hợp ý kiến HVPN, hội nghị, diễn đàn…Hằng năm, bình quân cấp tỉnh tham gia từ 10-12 dự thảo, cấp huyện từ 5-7 dự thảo và cấp xã từ 3-5 dự thảo, tập trung vào những nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của HVPN như: Luật Hôn nhân gia đình, Bộ Luật Lao động; Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, Luật trẻ em, Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận, Đề án…Các ý kiến góp ý, phản biện của các cấp Hội được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp Đảng, Nhà nước xem xét, quyết định các vấn đề trong việc ban hành chủ trương, pháp luật, chính sách và cơ chế trong lãnh đạo, quản lý xã hội, điều hành hoạt động tại địa phương.
Trong công tác góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội LHPN các cấp đã thể hiện sự quan tâm cao, chủ động trong tổ chức thực hiện; nội dung và phương pháp tham gia ngày càng bài bản, đi vào chất lượng, trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn và mang tính xây dựng; bày tỏ về tâm tư, nguyện vọng, phản ảnh, kiến nghị với thái độ tích cực đối với cấp ủy, chính quyền, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp. 5 năm qua, cấp tỉnh chủ trì 3 cuộc, cấp huyện 31 cuộc, cấp cơ sở 103 cuộc đối thoại, diễn đàn về công tác cán bộ nữ; chính sách thoát nghèo, lao động việc làm; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giải tỏa bồi thường, tái định cư; phụ nữ với công tác Hội…Qua các diễn đàn, đối thoại hầu hết các ý kiến, vấn đề cán bộ, hội viên phụ nữ đề xuất, nêu lên đều được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải thích, trả lời thỏa đáng, dứt điểm, tạo sự đồng thuận. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn những hạn chế, đó là: Một số Hội LHPN cấp huyện và cơ sở còn lúng túng trong lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp giám sát; những kiến nghị, đề xuất chưa chất lượng, thiếu sự chắt lọc, tính khả thi, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu cũng như mong đợi của HVPN; chưa theo dõi đến cùng việc thực hiện các kết luận sau giám sát. Hoạt động phản biện xã hội chưa tổ chức được bài bản, khoa học, chủ yếu là góp ý xây dựng dự thảo văn bản gởi đến Hội và tham gia tại cuộc họp, hội nghị và tham gia thành viên tại các cấp. Tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền còn đơn điệu, biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa thể hiện rõ chính kiến.
Những giải pháp đặt ra 
Để khắc phục những hạn chế, hướng đến chất lượng, hiệu quả trong thực hiện QĐ 217, 218 của Bộ chính trị trong thời gian đến, các cấp Hội LHPN cần thực hiện những nội dung sau:
Thứ nhất, tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thống nhất với chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQ Việt Nam và các ngành liên quan trong thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW.
Thứ hai, tiếp tục quán triệt tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 217, 218; Chỉ thị 40-CT/TU của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của TW Hội trong các cấp Hội, HVPN nhằm nâng nhận thức về vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
Thứ ba, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Hội chuyên trách; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đổi mới phương pháp tham gia góp ý, phản biện theo hướng chất lượng, hiệu quả; tranh thủ tham vấn ý kiến của các chuyên gia, chuyên ngành để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
Thứ tư, định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Nguồn tin: Phạm Thị Thanh Thủy (Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh)
[Trở về]
Các tin mới hơn:
LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (trích) (Ngày đăng: 23/10/2020 )
10 điểm mới trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức từ 20/8/2020 (Ngày đăng: 26/08/2020 )
Chung tay phòng, chống xâm hại trẻ em (Ngày đăng: 12/03/2020 )
LUẬT AN NINH MẠNG (Trích) (Ngày đăng: 23/12/2019 )
Các tin cũ hơn:
Chuyên đề Kiến thức, kỷ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em (23/08/2018 )
BỘ LUẬT HÌNH SỰ (TRÍCH) (07/03/2018 )
Mười luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2018 (26/12/2017 )
Nhiều điểm mới của Bộ luật Hình sự (15/12/2017 )
Các cấp Hội LHPN Quảng Nam tham gia quản lý nhà nước qua 05 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP (15/11/2017 )
Quyền của trẻ em trong Luật Trẻ em (trích) (10/07/2017 )
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới (trích) (06/01/2017 )
Chương IV: Chấm dứt hôn nhân (15/11/2016 )
Quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (trích) (28/10/2016 )
Quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (trích) (21/10/2016 )
    
1   2   3  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001470361

Hôm nay: 461
Hôm qua: 598
Tháng này: 1833
Tháng trước: 17867
Tuần này: 1833
Tuần trước: 2691
Số người đang Online: 30