Vai trò của Phụ nữ Quảng Nam trong xây dựng gia đình hạnh phúc
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 27/03/2019 .Lượt xem: 90 lượt.

Phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người và xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển đất nước. Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã bám sát chủ trương phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII để triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc trong các cấp Hội LHPN.

Phụ nữ có vai trò đặc biệt trong thực hiện chức năng của gia đình; để xây dựng gia đình hạnh phúc, phải bắt đầu từ người phụ nữ. Người Việt Nam ta có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhằm đề cao vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng một gia đình bền vững. Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước khẳng định: “Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân, vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người”. Thực tế cũng đã chứng minh, với thiên chức mang thai, sinh con và làm mẹ, phụ nữ luôn đảm đương vai trò cao cả: duy trì và phát triển nòi giống, tái sản xuất sức lao động; nuôi dạy, hình thành nhân cách thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước. Không chỉ vậy, phụ nữ còn là người giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng các mối quan hệ và tổ chức cuộc sống gia đình. Là người vun đắp hạnh phúc, người duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, giữ gìn bản sắc dân tộc....


Đồng chí Trương Thị Lộc - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tuyên truyền
phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ môi trường - 5 không 3 sạch

tại xã Ch’ơm, huyện Tây Giang năm 2018

Với chức năng và nhiệm vụ của Hội LHPN Quảng Nam là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, thời gian qua Hội LHPN tỉnh đã có nhiều nội dung, hình thức hoạt động mang lại kết quả quan trọng trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác gia đình. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội đã có nhiều đổi mới, nội dung phong phú, sát với thực tiễn, hướng vào những vấn đề phụ nữ quan tâm, hình thức đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục. Hệ thống thông tin, tuyên truyền của Hội đã bắt kịp xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại, đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức, tạo ra các sản phẩm truyền thông giáo dục đáp ứng với yêu cầu của tỉnh. Thông qua chi, tổ Hội và nhóm, Phụ nữ được tập hợp để nâng cao kiến thức dưới nhiều hình thức của các loại hình mô hình câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, CLB “Không sinh con 3”, CLB “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng”, CLB “Nuôi dạy con tốt”, “Giáo dục & Đời sống”, “Gia đình không có bạo lực”, mô hình “Dâu hiền tộc họ”, “Mẹ chồng nàng dâu”, “Mẹ và con gái”... để truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ và các gia đình, cộng đồng nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con, phòng chống tệ nạn xã hội; về vai trò của gia đình, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới và các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phổ biến và vận động phụ nữ cùng các thành viên gia đình thực hiện pháp luật chính sách về hôn nhân gia đình; Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giữ gìn, phát huy các phẩm chất tốt đẹp của gia đình Việt Nam...

Tuy nhiên, việc tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa trong giai đoạn hiện nay của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đang đứng trước những thách thức lớn. Một bộ phận Phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, chưa chủ động rèn luyện các phẩm chất đạo đức. Công tác vận động và hỗ trợ Phụ nữ xây dựng gia đình chưa bắt kịp với tình hình mới. Một số cấp Hội chưa có giải pháp hiệu quả trong tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc liên quan đến Phụ nữ và gia đình. Việc đầu tư cho nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong công tác xây dựng gia đình để có những luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc đề xuất với Đảng, Nhà nước các chính sách nhằm hỗ trợ gia đình, hỗ trợ Phụ nữ còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề lớn đang tác động đến Phụ nữ, tình hình tội phạm liên quan đến Phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình ngày càng phức tạp. Nhận thức về luật pháp, vai trò, chức năng giáo dục của gia đình ở một số cấp Hội còn hạn chế; các chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức gia đình đang là vấn đề đáng lo ngại; giáo dục gia đình chưa được coi trọng, xu hướng cá nhân hoá ngày càng mạnh. Bất bình đẳng giới trong gia đình còn tồn tại dưới nhiều hình thức (mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực, xâm hại trẻ em,...) tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các vấn đề liên quan đến sức khỏe (các bệnh lây nhiễm, mang thai tuổi VTN, nạo phá thai, suy dinh dưỡng trẻ em...).

Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (2017-2022) đề ra nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc” với các chỉ tiêu: (1) Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Phụ nữ; (2) Hàng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 02 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; (3) Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình/ xã, phường, thị trấn đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch”. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên, việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Phụ nữ phát triển toàn diện về năng lực, trí lực, thể lực, động viên Phụ nữ tự học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghề nghiệp, các kỹ năng đáp ứng yêu cầu hội nhập là tiền đề quan trọng giúp chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Để kịp thời đáp ứng với tình hình, nhu cầu và sự phát triển chung của xã hội, thời gian tới Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội bám sát chủ trương phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 04-NQ/TW về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hội tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chuẩn mực người Phụ nữ Quảng Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, tập trung vào các giải pháp sau:

1. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động: Hằng năm, phát động thi đua đề ra chủ đề tuyên truyền trọng tâm, xác định nội dung tuyên truyền phù hợp với các nhóm, đối tượng. Cải tiến, đa dạng hóa các hình thức quán triệt nghị quyết, truyền thông trực tiếp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng Phụ nữ; sử dụng hiệu quả các kênh thông tin điện tử của các cấp Hội. Chú trọng xây dựng tài liệu theo nhu cầu và sự cần thiết đối với từng đối tượng sử dụng. Hợp tác với các cơ quan truyền thông đại chúng xây dưng chuyên trang, chuyên mục về Phụ nữ, về điển hình, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức các chương trình/sự kiện truyền thông vào các ngày kỷ niệm của đất nước và của Hội, chú trọng gắn kết giữa tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng với hỗ trợ Phụ nữ thực hành các hành vi mong muốn. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ BCV là cán bộ Hội. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng cho HVPN. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị truyền thông của Hội, giữa các cấp Hội, giữa Hội và các cơ quan thông tin đại chúng để tạo sự đồng bộ trong công tác tuyên truyền.

2. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả: Nghiên cứu, xác định một số chuẩn mực chung của người Phụ nữ Quảng Nam thời kỳ CNH,HĐH và hội nhập để hướng dẫn, áp dụng. Xây dựng các hoạt động hỗ trợ Phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tổng hợp thông tin, cung cấp các hoạt động bảo vệ Phụ nữ, trẻ em và vận động chính sách. Rà soát các mô hình hiện có, tư liệu hóa mô hình, cách làm hiệu quả để đề xuất xây dựng mô hình mới và nhân rộng mô hình hiện có.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ: Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ về kỹ năng tư liệu hóa mô hình/cách làm.Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ năng lực hoạt động từ cấp tỉnh đến huyện/thị/thành và cơ sở, các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương. Khuyến khích Phụ nữ nêu ý tưởng, sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Thu hút Phụ nữ tham gia hoạt động Hội bằng nhiều hình thức, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, chú trọng tổ chức hoạt động, sinh hoạt Hội linh hoạt, phù hợp với sự đa dạng của các nhóm, đối tượng, vùng miền.

4. Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp: Phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Phụ nữ. Kịp thời kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng hạn chế định kiến giới trong các sản phẩm truyền thông. Đẩy mạnh hoạt động, phát huy thế mạnh vận động, khai thác nguồn lực, cung cấp kiến thức cho Phụ nữ về CSSK và xây dựng gia đình hạnh phúc.

5. Phát huy vai trò làm chủ của Phụ nữ để tuyên truyền, nhân rộng điển hình:  Tuyên truyền để Phụ nữ hiểu được quyền, trách nhiệm và tích cực tham gia giám sát, phát hiện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên và HVPN. Tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình Phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình hạnh phúc. Khuyến khích cán bộ Hội viết bài về các gương điển hình trong phong trào Phụ nữ và mô hình, cách làm hay trong hoạt động Hội. Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ Phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ giai đoạn 2017-2027”. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng  gia đình hạnh phúc”, CVĐ ”Rèn luyện phẩm chất đạo đức Phụ nữ: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới./.

Nguồn tin: NGUYỄN THỊ LIÊN - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam thăm, tặng quà động viên 900 phụ nữ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (10/08/2020 )
Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong (07/08/2020 )
Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp Hội tham gia phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới (03/08/2020 )
Định hướng hoạt động trọng tâm năm 2021 (31/07/2020 )
Các cấp Hội tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (30/07/2020 )
Một số hoạt động nổi bật của Hội LHPN các cấp trong tháng 7/2020 (Từ ngày 25/6 đến ngày 25/7/2020) (30/07/2020 )
Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng mái ấm tình thương và tặng quà cho gia đình hội viên phụ nữ chính sách khó khăn tại tỉnh Quảng Nam (24/07/2020 )
TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE DINH DƯỠNG (21/07/2020 )
Số lượng, cơ cấu thành phần đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Nam dự Đại hội Thi đua yêu nước Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV (21/07/2020 )
Quản lý vốn vay ủy thác từ Ngân hành CSXH của các cấp Hội LHPN 6 tháng đầu năm 2020. (16/07/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội (27/03/2019 )
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức “Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm của cán bộ nữ tham gia hoạt động công đoàn và công tác Hội phụ nữ” (26/03/2019 )
Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019 cụm các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (21/03/2019 )
Phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong thực hiện Chương trình OCOP (13/03/2019 )
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới (11/03/2019 )
Hội LHPN tỉnh phát động chủ đề công tác năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Hội nghị sơ kết quý I năm 2019 (06/03/2019 )
Giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam, Cúp Nyna lần thứ V năm 2019 thành công tốt đẹp (05/03/2019 )
Triển khai chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” (01/03/2019 )
Tuyên dương 90 cán bộ nữ công tiêu biểu nhiệm kỳ 2013-2018 và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018 (28/02/2019 )
Hiệu quả từ chương trình phối hợp (28/02/2019 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Dự báo thời tiết

Quảng Nam
Thứ ba, 11/08/2020
Mưa rào nhẹ
Nhiệt độ:32°
Độ ẩm: 63%
Hướng gió:Đông - Đông Nam
Tốc độ gió:2 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ tư
12/08/2020
Mưa rào nhẹ
26°-37°
Thứ năm
13/08/2020
Light Rain
26°-35°

Thống kê truy cập

0000695861

Hôm nay: 355
Hôm qua: 425
Tháng này: 3606
Tháng trước: 15894
Tuần này: 1117
Tuần trước: 2182
Số người đang Online: 31