Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII, nữa nhiệm kỳ nhìn lại
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 23/12/2019 .Lượt xem: 472 lượt.
Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, Quảng Nam đạt được những kết quả khá tốt, trong đó có một số chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐBPN) tỉnh Quảng Nam ra đời với sự thống nhất của gần 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh.
Nghị quyết với 10 chỉ tiêu cơ bản, nhằm tập trung thực hiện Phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; hai Cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và ba nhiệm vụ trọng tâm.
Khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBPN tỉnh lần thứ XIII, bên cạnh những thuận lợi chung, Quảng Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức gây ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của các tầng lớp nhân dân, trong đó có hội viên, phụ nữ như tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tình trạng mất an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội, tín dụng đen vẫn còn diễn ra ở một số nơi; sự kích động, chống phá của các thế lực thù địch... Đời sống của phụ nữ nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ miền núi, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, một bộ phận hội viên, phụ nữ còn tự ti, an phận, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước... 
Trước tình hình đó, yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BCH, BTV) Hội LHPN tỉnh cần linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành. Tập thể BCH, BTV Hội LHPN tỉnh luôn giữ gìn sự đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nắm bắt kịp thời tình hình thực tế của địa phương để tập trung thảo luận, đề ra giải pháp, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, hai Cuộc vận động (CVĐ) và ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bám sát Kế hoạch toàn khóa của BCH, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH, BTV Hội LHPN tỉnh đã ban hành trên 1.000 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, trong đó nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược, giai đoạn. 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng yếu tố vùng, miền. Tổ chức các hội nghị BCH, BTV, hội nghị chuyên đề, diễn đàn đánh giá chất lượng thực hiện các phong trào, CVĐ, thực hiện hai khâu đột phá của Nghị quyết: “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về “đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020”; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020”; sau Hội nghị ban hành các Kết luận, Nghị quyết chuyên đề để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các hoạt động, phong trào phụ nữ trong những năm tiếp theo; kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tham mưu, đề xuất các cơ chế phối hợp, chủ động làm việc với Thường trực UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đảm bảo kinh phí, điều kiện triển khai thực hiện các chương trình, đề án, CVĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, tập trung chỉ đạo, tìm giải pháp triển khai phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
Cùng với đó, BCH Hội LHPN tỉnh đã xác định và lựa chọn chủ đề từng năm để định hướng, tập trung nguồn lực trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện gắn với từng nhiệm vụ. Huy động nguồn lực, chủ động phối hợp với các ngành của tỉnh trong triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; hai Đề án của Chính phủ: “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Thủ tướng chính phủ (ĐA939/CP) và Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025”; Triển khai hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại các xã biên giới do TW Hội LHPN Việt Nam phát động. 
Với sự nỗ lực ấy, Quảng Nam đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh và một số chỉ tiêu Nghị quyết của Trung ương. Trong đó, nổi bật như: 244/244 cơ sở Hội xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng trên 3.000 điển hình là cá nhân, phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay trên các lĩnh vực (vượt 23,8% chỉ tiêu cấp tỉnh); 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định (đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu NQ TW); 235/244 cán bộ Hội chuyên trách cấp xã đạt chuẩn chức danh (vượt 6,3% chỉ tiêu NQ tỉnh); 244/244 Hội cơ sở tập hợp hội viên đạt từ 60% trở lên (đạt 100% chỉ tiêu NQ tỉnh và TW); cấp tỉnh đã chủ trì giám sát 18 cuộc với 05 chính sách (đạt 100% chỉ tiêu NQ tỉnh và TW); đề xuất 4 chương trình, đề án (vượt 100% chỉ tiêu NQ tỉnh và TW); thành lập 6 HTX do phụ nữ tham gia ban quản lý, ban điều hành (vượt 20% chỉ tiêu Nghị quyết TW)...
Thể hiện cụ thể, sinh động về hiệu quả qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết đã có gần 400 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng; cấp trên và sở ngành khen hơn 220 điển hình tập thể, cá nhân; cấp huyện khen hàng trăm tập thể, cá nhân. Phong trào phụ nữ Quảng Nam nửa nhiệm kỳ qua đã tạo ấn tượng tích cực trong Cụm Thi đua Nam Trung bộ, được TW Hội LHPN Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao.
Tuy kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ qua rất đáng phấn khởi, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: 
Phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều giữa các vùng, miền. Công tác tuyên truyền tuy có đổi mới nội dung, phương pháp nhưng chất lượng một số nơi chưa cao, còn dàn trải và mang tính pha đợt. Việc nắm tình hình, tư tưởng, đời sống, việc làm, các vấn đề bức xúc và phối hợp, tham mưu giải quyết các vấn đề nổi cộm, phát sinh liên quan đến hội viên, phụ nữ một số cơ sở Hội chưa kịp thời. Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng điển hình chất lượng chưa cao, chưa sâu; chưa có nhiều mô hình thật sự nổi bật, tiêu biểu để nhân diện. 
Hoạt động đăng ký giúp phụ nữ thoát nghèo, giúp đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch gắn với thoát nghèo một số địa phương, nhất là miền núi còn gặp khó khăn và thiếu tính bền vững. Việc giúp hộ thoát nghèo gắn với giúp hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch, nhiều địa phương chỉ tập trung vào tiêu chí “không đói nghèo”, chưa chú trọng đến các tiêu chí còn lại nên việc giúp hộ đạt các tiêu chí chưa thật sự đảm bảo; một số cơ sở Hội đăng ký nhiều công trình, phần việc trong khi nguồn lực không có hoặc rất hạn chế. Cán bộ Hội LHPN các cấp còn lúng túng, chưa đầu tư nghiên cứu để tiếp cận Đề án 939/CP về khởi nghiệp một cách hiệu quả. 
Việc lựa chọn, xác định vấn đề ưu tiên để thực hiện các khâu đột phá, triển khai các đề án có nơi chưa tập trung, còn dàn trải, chưa tranh thủ huy động nhiều nguồn lực để xã hội hóa các hoạt động của Hội. Công tác phát triển, cập nhật dữ liệu quản lý hội viên một số cơ sở Hội chưa đảm bảo theo hướng dẫn. Việc tập hợp và thu hút hội viên theo đối tượng, lứa tuổi, ngành nghề một số địa phương còn gặp khó khăn. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một số cơ sở Hội còn chậm. 
Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền một số cơ sở Hội còn lúng túng, thực hiện chưa đúng quy trình, chưa nắm đầy đủ hình thức, phương pháp giám sát; đề xuất, kiến nghị chưa chất lượng; chưa theo dõi kết quả sau giám sát.
Phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, BCH Hội LHPN tỉnh Quảng Nam cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết, đó là: 
1. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên và của địa phương, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa các nội dung để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội ĐBPN tỉnh lần thứ XIII. Tập trung các nội dung trọng tâm, thực hiện chất lượng hiệu quả hai khâu đột phá của Trung ương và của tỉnh.
2. Kịp thời nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của HV, PN để tham mưu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp và Hội cấp trên có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; tập trung tuyên truyền theo chuyên đề phù hợp với tình hình địa phương gắn với chủ đề hằng năm, PTTĐ, CVĐ, các nhiệm vụ... gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện chất lượng, hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
3. Tiếp tục thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó tập trung hướng dẫn và giúp đỡ hộ phụ nữ chưa đạt các tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với giúp hộ thoát nghèo. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Đề án 938/CP gắn với nội dung thực hiện chủ đề năm; tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ các kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh gắn với Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 25/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. 
4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 939/CP về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Có giải pháp, kế hoạch cụ thể, phù hợp nhằm giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về đạo tạo nghề, phối hợp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Xây dựng mô hình giảm nghèo có địa chỉ; phát triển sản phẩm theo chương trình OCOP gắn kết với du lịch. Phối hợp hỗ trợ các tổ hợp tác/tổ liên kết/hợp tác xã do phụ nữ tham gia, phụ nữ làm chủ trong tiêu thụ sản phẩm, trụ vững trên thị trường.
5. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” theo hướng sát thực với thực tiễn cơ sở. Chú trọng xây dựng các mô hình đặc thù, nâng cao chất lượng sinh hoạt đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hội viên, phụ nữ nhằm thu hút và phát triển hội viên với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”. 
6. Tiếp tục hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Quan tâm tổ chức các diễn đàn đối thoại để hội viên, phụ nữ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời lên tiếng hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ khi bị xâm phạm. Thực hiện tốt công tác giám sát, chú trọng kiến nghị/đề xuất và theo dõi kết quả sau giám sát. Nghiên cứu đề xuất chính sách/chương trình/đề án để hỗ trợ hoạt động Hội và hội viên, phụ nữ.
7. Không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, nhân diện và bồi dưỡng các mô hình, điển hình, cách làm hay; chú trọng tuyên dương, khen thưởng và giao lưu điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. 
Dưới sự lãnh đạo của BCH Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, cùng với sự đồng lòng và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, sự đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia của các tầng lớp hội viên phụ nữ tỉnh nhà, tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội ĐBPN tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến./.
Nguồn tin: TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Hội nghị Sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh năm 2019 (06/12/2019 )
Xây dựng mô hình Hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển kinh tế tại xã Gari, huyện Tây Giang (25/11/2019 )
CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2019 (20/11/2019 )
Chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2019 (19/11/2019 )
Trao 20 suất học bổng cho du học sinh Lào (30/10/2019 )
Ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 – 2022 (25/10/2019 )
Diễn đàn "Xây dựng gia đình trẻ" tại Thăng Bình (21/10/2019 )
Hội thi “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” lần thứ VI - năm 2019 (18/10/2019 )
Diễn đàn “Cấp ủy và cán bộ nữ, cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Quảng Nam” (15/10/2019 )
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo (11/10/2019 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001502888

Hôm nay: 271
Hôm qua: 403
Tháng này: 16527
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2255
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 25