Tổ chức tốt việc thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 23/03/2020 .Lượt xem: 383 lượt.

Đại hội Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện theo đúng hướng dẫn, trình tự, thủ tục, bảo đảm dân chủ, công khai và đã thành công tốt đẹp. Theo đó, việc tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ở chi bộ nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK, ngày 05/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX.

          * Tham gia dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

I. Về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng: Qua thảo luận, hầu hết các ý kiến đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo được chuẩn bị công phu và có tính khái quát cao; về kết cấu, bố cục của các văn kiện chặt chẽ, nội dung dự thảo báo cáo có nhiều điểm mới; các vấn đề nêu trong báo cáo đã bám sát thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... đánh giá cơ bản sát đúng với những thành tựu đạt được và những hạn chế, yếu kém sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Qua thảo luận, có một số ý kiến đảng viên tham gia để làm rõ thêm một số nội dung trong các dự thảo báo cáo.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới: Đa số các ý kiến thống nhất nhận định, đánh giá tổng quát kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, những thành tựu đạt được của đất nước sau 35 năm đổi mới; những tồn tại, yếu kém, bài học kinh nghiệm như dự thảo nêu và đề nghị bổ sung đánh giá tồn tại sau 5 năm thực hiện Nghị quyết XII: cần đánh giá khái quát những hạn chế, yếu kém cơ bản để có cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm cần phải tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Và tham gia cụ thể cho từng phần, có 5 lượt ý kiến góp ý cũng được trình tại đại hội. Về tầm nhìn và định hướng phát triển, đa số thống nhất với dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm tới, những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức và yêu cầu đổi mới đặt ra; các nội dung định hướng phát triển. Tuy nhiên có 3 lượt ý kiến tham gia ở một số nội dung trong dự thảo. Về định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát đất nước trong thời gian đến, cơ bản thống nhất như dự thảo và có 3 lượt ý kiến tham gia thêm một số nội dung; trong đó đại biểu quan tâm góp ý tại Mục V: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại trang 22, dòng 4 từ trên xuống đề nghị bổ sung nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm” trước cụm từ “Sắp xếp, đổi mới căn bản hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm...”, vì chất lượng đầu vào của sinh viên sinh ngành sư phạm rất thấp so với các ngành khác.

II. Về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII, đa số thống nhất báo cáo dự thảo đánh giá đầy đủ, đúng, sát với thực tiễn công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Đảng ta trong nhiệm kỳ qua. Bố cục của dự thảo báo cáo đầy đủ, đảm bảo; Dự thảo đã đánh giá kết quả thực hiện khá toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt trong nhiệm kỳ XII, Đảng ta tập trung quyết liệt và thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy cán bộ bước đầu mang lại hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đảm bảo tính giáo dục, răn đe và ngăn ngừa tiêu cực. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII. Theo đó, về công tác xây dựng Đảng phần đánh giá những ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm một số ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm nội dung: Một số cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ làm mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, một số nơi dân không tin cán bộ. Về 5 bài học kinh nghiệm được nêu trong dự thảo báo cáo có ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm bài học kinh nghiệm, đó là: Đảng ta luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết của Nhân dân và cán bộ, đảng viên. Về Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ XIII, đa số các ý kiến thống nhất cho rằng phương hướng nêu ngắn gọn, xúc tích đảm bảo tính định hướng chiến lược trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới. Xác định phương hướng như vậy đã đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, không cần bổ sung thêm. Về 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp: Đa số các ý kiến thống nhất cho rằng như dự thảo là khá toàn diện, sâu sắc; Tuy nhiên, tại nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên có ý kiến cho rằng cần làm rõ ý “nâng cao chất lượng hoạch định đường lối” thay bằng “nâng cao chất lượng việc ban hành các chính sách sát hợp với thực tiễn”. Về thi hành Điều lệ Đảng: thống nhất như dự thảo.

* Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: có 16/18 ý kiến đảng viên tham gia bằng văn bản và tại Đại hội với 7 ý kiến phát biểu tham gia, tất cả các ý kiến tham gia đều nhận định rằng, việc dự thảo báo chính trị đã chuẩn bị khá công phu, đánh giá đầy đủ, đúng và sát với thực tế của Đảng bộ. Dự thảo đã đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ đến. Qua thảo luận, đa số ý kiến cơ bản thống nhất như đánh giá của dự thảo, đồng thời tham gia ý kiến để làm rõ thêm một số nội dung trong các dự thảo báo cáo. Nhiều ý kiến tham gia các nội dung cụ thể trong dự thảo, trong đó, có đại biểu quan tâm góp ý phần đánh giá Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị: Tại dòng 22 từ trên xuống đề nghị bỏ cụm từ “... lãnh đạo các cơ quan, đơn vị…” thay bằng cụm từ “… lãnh đạo cán bộ, đảng viên…”, vì theo quy định 98, loại hình chi bộ này không không thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị được; Và bổ sung từ “Luật” vào sau từ “theo” và trước từ “Điều lệ”; viết lại thành: “Tổ chức Đảng khối cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật và điều lệ quy định”. Phần đánh giá Kết quả công tác xây dựng đảng: Tại trang 6 có đoạn “… phân công đồng chí ủy viên BTV chuyên trách phụ trách, theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ các tổ chức cơ sở đảng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu biện sai trái, lệch lạc của cán bộ, đảng viên”. Đề nghị sửa lại “… phân công đồng chí ủy viên BTV chuyên trách phụ trách, theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ các tổ chức cơ sở đảng để kịp thời giúp đỡ, hướng dẫn chi bộ các tổ chức cơ sở đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và quy định của đảng”. Tại trang 10, mục 3, đề nghị bổ sung từ “Xây dựng vào sau từ “Lãnh đạo” và trước từ “cơ quan..”, vì loại hình tổ chức Đảng theo Quy định 98 không lãnh đạo được cơ quan, đơn vị. Viết lại mục 3 thành: “Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể”. Phần đánh giá Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể, đề nghị bổ sung nội dung “Cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động”. Phần Hạn chế, khuyết điểm đề nghị bổ sung làm rõ nguyên nhân vì sao trong nhiệm kỳ tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tăng hơn nhiệm kỳ trước. Nguyên nhân hạn chế về mặt chủ quan: tại trang 13, dòng 7 từ trên xuống đề nghị bổ sung cụm từ “cấp ủy ở” vào sau cụm từ “Người đứng đầu”, và tại dòng 9 từ trên xuống bỏ từ “bị động và”. Để đánh giá đúng thực chất tồn tại do nguyên nhân chủ quan gây ra. Thống nhất dự thảo phương hướng, nhiệm và giải pháp trong nhiệm kỳ đến, tuy nhiên Về chỉ tiêu chủ yếu: có ý kiến cho rằng việc phát triển 500 đảng viên mới là không có khả thi, vì trong thời gian đến tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, vậy không có nguồn để phát triển. Mà thực tế chỉ tiêu này nhiệm kỳ qua đã không đạt nên đề nghị xem lại dự báo cho khách quan. Tại trang 18, Mục 5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: dòng thứ 8 từ trên xuống: đề nghị bỏ từ “phương châm”, vì xử lý kỷ luật Đảng phải căn cứ vào các quy định của Đảng, đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc... chứ không có “phương châm”.

Có thể khẳng định, việc tham gia góp ý dự thảo các văn kiện đại hội Đảng lần này của Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong chi bộ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Thông qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và đảng viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng; giúp các cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương hướng xây dựng, phát triển đất nước. Việc lấy ý kiến đóng góp bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương, của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đối với từng văn kiện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy; trong tổng hợp cũng đã tôn trọng, nghiêm túc tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến thảo luận. Quá trình lấy ý kiến thảo luận đã được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung các vấn đề đã được hướng dẫn thảo luận và trình tự tiêu đề, nội dung trong mỗi dự thảo văn kiện. Báo cáo tổng hợp vừa có tính khái quát, vừa phải cụ thể, thể hiện đúng tinh thần của các ý kiến và làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với vấn đề thảo luận; nêu rõ lập luận của những ý kiến cá biệt có nội dung sâu sắc, nhưng không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan của người tổng hợp.

Nguồn tin: Thanh Hoá - Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
6 dự án của nữ startups được hỗ trợ trong đại dịch Covid-19 (23/03/2020 )
Đại hội Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (20/03/2020 )
Hội LHPN huyện Thăng Bình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế (20/03/2020 )
Các cấp Hội LHPN chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 (18/03/2020 )
Các hoạt động lớn của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trong quý I/2020 và dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (17/03/2020 )
Một số kết quả từ Chương trình “Sản phẩm bảo hiểm Bạn đồng hành” (17/03/2020 )
Hội LHPN tỉnh họp quán triệt, triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 (11/03/2020 )
Đa dạng các hoạt động truyền thông đưa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với phụ nữ và người dân (10/03/2020 )
Phụ nữ Quảng Nam rạng rỡ, duyên dáng áo dài nơi công sở (06/03/2020 )
Trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp áo dài Việt Nam” năm 2020 (06/03/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001503452

Hôm nay: 175
Hôm qua: 660
Tháng này: 17091
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2819
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 32