KẾ HOẠCH Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 23/10/2020 .Lượt xem: 162 lượt.
Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-ĐCT ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), Chỉ thị số 58-CT/TU ngày 26/8/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đại hội nhằm đánh giá tình hình phụ nữ, phong trào, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ đến. Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.
- Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới.
2. Yêu cầu
- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sắc của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền. 
- Tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến về định hướng lớn nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.
- Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Hội, sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; Ban Chấp hành phải đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng hợp lý, thể hiện tính liên hiệp rộng rãi, có sự kế thừa và phát triển. Đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm những đại biểu tiêu biểu, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội. 
- Đại hội được tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng thời phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xây dựng văn kiện Đại hội. 
II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI
1. Đánh giá phong trào phụ nữ; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến.
2. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành.
3. Thảo luận góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp trên trực tiếp và Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội.
4. Bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên trực tiếp.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
1. Xây dựng văn kiện Đại hội
1.1. Báo cáo chính trị trình Đại hội
- Đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò của phụ nữ trong đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, vị thế của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực; vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong công tác vận động phụ nữ, giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ tại địa phương, đơn vị, thể hiện tính đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, là cầu nối giữa phụ nữ với Đảng và ngược lại; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm.
- Việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đến ở mỗi cấp Hội cần bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong tình hình mới. Gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, các nhiệm vụ của Hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Bảo đảm lợi ích của tổ chức, hội viên, phụ nữ gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó được xã hội và phụ nữ quan tâm.
1.2. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, nhiệm vụ, Nghị quyết từng kỳ họp để kiểm điểm với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thắng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân, hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
- Kiểm điểm gắn với việc đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
1.3. Thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện
- Đối với văn kiện cấp tổ chức Đại hội
Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, các cộng tác viên của Hội, đại biểu các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo địa phương; báo cáo cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên.
- Đối với văn kiện cấp trên
Việc thảo luận các dự thảo văn kiện được tiến hành trước hoặc trong Đại hội. Để đảm bảo sự tham gia của đông đảo cán bộ Hội, các tầng lớp hội viên, phụ nữ, việc thảo luận nên tổ chức trước Đại hội bằng các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua báo báo, văn bản…) có trọng tâm và chất lượng. Đại hội có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cán bộ, hội viên, ý kiến thảo luận của Đại hội phụ nữ cấp dưới để trình Đại hội cấp mình (thông qua những vấn đề đã được thống nhất và tập trung thảo luận những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau).
Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội. 
1.4. Tham luận tại Đại Hội
- Lựa chọn nội dung tham luận có tính đại diện cho các lĩnh vực, vùng miền, đối tượng. Chú ý nêu cách làm hay, sáng tạo và những điểm mới, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và có giải pháp để thực hiện tốt hơn vai trò của tổ chức Hội.
- Khuyến khích các tham luận có minh họa thể hiện kết quả đạt được đa dạng về nội dung, phương thức hoạt động, cách làm, hiến kế giải pháp thực hiện; đảm bảo ngắn gọn, tránh liệt kê, kể thành tích.
1.5. Các văn bản khác
Diễn văn khai mạc, bế mạc; Chương trình, kịch bản điều hành, Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đoàn đại biểu, dự thảo Nghị quyết Đại hội; các bài phát biểu của lãnh đạo cấp ủy, Hội cấp trên; các biểu mẫu, phụ lục số liệu… cần được phân công chuẩn bị kịp thời, chất lượng.
2. Chuẩn bị nhân sự
2.1. Quan điểm xây dựng Ban Chấp hành
- Ban Chấp hành cơ bản đảm bảo tính đại diện, tính liên hiệp các tầng lớp phụ nữ, quan tâm các địa bàn, lĩnh vực có đông nữ; quan tâm đến các nhân tố tiêu biểu có ảnh hưởng tích cực trên các lĩnh vực.
- Số lượng Ban Chấp hành phù hợp trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới.
- Đảm bảo kết hợp giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, tính kế thừa và phát triển. 
2.2. Tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành
Đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, chú ý đến các tiêu chuẩn sau đây:
- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có uy tín, được hội viên, phụ nữ và nhân dân nhân tín nhiệm.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu. Bản thân không tham nhũng, lãng phí, có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực. Có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, ham học hỏi, cầu tiến.
- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Có năng lực điều hành, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành. Phong cách làm việc sâu sát cơ sở, nhiệt tình, tâm huyết vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; đoàn kết, phát huy được năng lực đội ngũ cán bộ trong các lĩnh vực, địa bàn được phân công.
- Có kinh nghiệm phối hợp, vận động thuyết phục quần chúng và khả năng nghiên cứu.
- Có sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ.
2.3. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt
- Ngoài đáp ứng tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành, người tham gia Ban Thường vụ là những người tiêu biểu trong Ban Chấp hành. Đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch phải là người qua thực tiễn thể hiện có năng lực quản lý, lãnh đạo; có tư duy đổi mới, khả năng tổng hợp, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
- Về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị:
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh: có trình độ chuyên môn đại học trở lên và cao cấp lý luận chính trị;
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện: có trình độ chuyên môn đại học trở lên và cao cấp lý luận chính trị (Chủ tịch), trung cấp lý luận chính trị (Phó Chủ tịch). 
+ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở: có trình độ trung cấp chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị. Đối với miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thực hiện theo quy định của địa phương.
2.4. Cơ cấu Ban Chấp hành
- Cán bộ Hội chuyên trách
+ Cấp tỉnh: Đảm bảo cơ cấu Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các ban chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (mỗi ban, đơn vị ít nhất 01 ủy viên); các Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc.
+ Cấp huyện: Đảm bảo cơ cấu Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị xã, thành phố; cán bộ thuộc cơ quan chuyên trách huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở.
+ Cấp cơ sở: Đảm bảo cơ cấu gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Chi hội trưởng. Trường hợp, cơ sở có quá nhiều Chi hội, việc cơ cấu bao nhiêu Chi hội trưởng cho phù hợp sẽ do Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện hướng dẫn.
- Cơ cấu ngành và cá nhân tiêu biểu
Nhân sự giới thiệu phải là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể có nhiều hoạt động Hội (trường hợp đặc biệt, có thể cơ cấu nhân sự đang trong quy hoạch chức danh lãnh đạo) và cá nhân tiêu biểu là người đứng đầu đơn vị, tổ chức ngoài Nhà nước hoặc tiêu biểu ở lĩnh vực nào đó.
- Cơ cấu tổ chức thành viên: Nhân sự giới thiệu phải là lãnh đạo.
2.5. Độ tuổi tham gia Ban Chấp hành
Đảm bảo 03 độ tuổi trong Ban Chấp hành: Dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi từ 40-50%; còn lại trên 50 tuổi.
- Đối với nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành là cán bộ, công chức Hội các cấp và cán bộ, công chức đang công tác tại các ban, ngành, đoàn thể: Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD/BCTTW ngày 18/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cụ thể:
+ Đối với cấp cơ sở: Tham gia lần đầu phải bảo đảm sinh từ tháng 3/1971 trở lại đây; nếu tái cử phải đảm bảo sinh từ tháng 9/1968 trở lại đây (thời điểm tính tuổi tham gia Ban Chấp hành là tháng 01/2021, thời điểm bắt đầu tổ chức Đại hội cấp cơ sở).
+ Đối với cấp huyện: Tham gia lần đầu phải bảo đảm sinh từ tháng 6/1971 trở lại đây; nếu tái cử, phải bảo đảm sinh từ tháng 12/1968 trở lại đây (thời điểm tính tuổi tham gia Ban Chấp hành là tháng 6/2021, thời điểm bắt đầu tổ chức Đại hội cấp huyện).
+ Đối với cấp tỉnh: Tham gia lần đầu phải bảo đảm sinh từ tháng 9/1971 trở lại đây; nếu tái cử, phải bảo đảm sinh từ tháng 3/1969 trở lại đây (thời điểm tính tuổi tham gia Ban Chấp hành là tháng 10/2021, thời điểm bắt đầu tổ chức Đại hội cấp tỉnh).
- Đối với nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành thuộc cơ cấu tiêu biểu (trong các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tôn giáo…) và Ủy viên Ban Chấp hành cấp cơ sở (không phải là cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn): Căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn, giới thiệu theo vị trí chức danh, lĩnh vực, ngành nghề mà không quy định độ tuổi cụ thể nhưng cần từng bước trẻ hóa đội ngũ và chú ý tiêu chuẩn về năng lực, trình độ.
2.6. Số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt
- Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành ở mỗi cấp do Đại hội cấp đó quyết định trên cơ sở số lượng cán bộ chuyên trách, công tác phối hợp với các ngành; số lượng hội viên, phụ nữ thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực, thành phần dân tộc, tôn giáo; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, tình hình sắp xếp các đơn vị hành chính ở địa phương và yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành ở mỗi cấp: thực hiện giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.
- Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ: không quá 1/3 số Ủy viên Ban Chấp hành.
- Số lượng Phó Chủ tịch: cấp cơ sở 01 người; cấp huyện không quá 02 người; cấp tỉnh không quá 03 người. Các trường hợp đặc biệt do cấp ủy cùng cấp quyết định.
3. Đại biểu dự Đại hội và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên
3.1. Thành phần đại biểu chính thức
- Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm;
- Đại biểu do Đại hội cấp dưới trực tiếp bầu hoặc từ Chi hội (đối với Đại hội cấp cơ sở);
- Đại biểu chỉ định: không quá 10% tổng số đại biểu do Ban Chấp hành cấp triệu tập quyết định. 
3.2. Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội
* Đại biểu dự Đại hội do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định. Căn cứ để quyết định số lượng đại biểu: 
- Số đơn vị hành chính, đơn vị trực thuộc; 
- Số lượng hội viên, phụ nữ;
- Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;
* Số lượng đại biểu của mỗi cấp theo định hướng của Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cụ thể: 
- Cấp cơ sở: tối đa 150 đại biểu;
- Cấp huyện: tối đa 200 đại biểu;
- Cấp tỉnh: tối đa 250 đại biểu.
3.3. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên trực tiếp
Căn cứ vào số lượng hội viên, số đơn vị trực thuộc và vị trí đặc thù của từng tổ chức, Ban Chấp hành cấp triệu tập phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội cho phù hợp
- Tiêu chuẩn:
+ Là những cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội; được bầu từ Đại hội cấp dưới hoặc hội nghị Chi hội phụ nữ (Đại hội cấp cơ sở) theo số lượng và cơ cấu cấp tổ chức Đại hội phân bổ.
+ Có khả năng tham gia đóng góp vào nội dung của Đại hội và tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội.
- Tổ chức bầu đại biểu:
+ Việc bầu đại biểu dự Đại hội căn cứ vào Điều 12, Điều lệ Hội khóa XII; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; Quyết định phân bổ đại biểu của Hội cấp trên trực tiếp.
+ Đại hội được bầu một số đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên khi đại biểu chính thức vắng mặt.
+ Tại thời điểm Đại hội, không bầu những đại biểu là cán bộ chuyên trách công tác Hội khi đã có thông báo nghỉ hưu.
4. Công tác tuyên truyền Đại hội
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Đại hội; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội phụ nữ các cấp, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa các mô hình, cách làm hay; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đối với Đại hội; kịp thời đưa thông tin phụ nữ và người dân, để đại hội thực sự là ngày hội của các tầng lớp hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
Đẩy mạnh các hình thức truyền thông qua ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo… để tạo sự lan tỏa trên không gian mạng. 
- Chủ động phối hợp với cơ quan văn hóa, thông tin đại chúng để tuyên truyền trên các báo, đài phát thanh, truyền hình và trên các trục đường chính, cửa ngõ ra vào trung tâm tỉnh, huyện, xã, cần có khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội.
- Trang trí trong và ngoài hội trường nơi tổ chức Đại hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm; chú ý các khẩu hiệu hành động, thông điệp truyền thông dễ nhớ, dễ thực hiện, cờ Tổ quốc, cờ phướn…
5. Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp
- Đại hội cấp cơ sở: Không quá 01 ngày, từ quý I/2021 và hoàn thành trong quý II/2021.
- Đại hội cấp huyện: Không quá 1,5 ngày, bắt đầu từ quý II/2021 và hoàn thành trong quý III/2021.
- Đại hội cấp tỉnh: Không quá 02 ngày, thực hiện trong tháng 10/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội điểm đối với cấp cơ sở tiến hành trong quý I/2021; đối với cấp huyện tiến hành trong quý II/2021.
- Đại hội điểm cấp tỉnh: Chọn Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An (có kế hoạch riêng).
- Đại hội điểm cấp huyện: Do cấp huyện chọn xã để Đại hội điểm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:
- Xây dựng Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thông báo, rút kinh nghiệm về Đại hội từng cấp; phân công Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cấp theo phân công đứng điểm. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, Ban Thường vụ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện.
- Tổ chức tập huấn cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
- Gửi đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam; gợi ý thảo luận, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, đảm bảo cho việc tổ chức lấy ý kiến góp ý kịp thời, chất lượng.
- Duyệt báo cáo và Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện vào quý II/2021 và quý III/2021 (sau khi trình Ban Thường vụ cấp huyện).
- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn và tổ chức Đại điểm cấp tỉnh.
- Thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội cấp tỉnh, gồm: tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần; từng tiểu ban, tổ giúp việc chủ động trong công tác tham mưu cho lãnh đạo, Ban Thường vụ trong công tác chuẩn bị trước và trong Đại hội cấp tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch Đại hội điểm cấp tỉnh và kế hoạch Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV.
2. Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện
- Tham mưu Ban Thường vụ huyện, thị ủy, thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tại địa phương.
- Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn Đại hội của Hội cấp trên; ban hành Kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở; xây dựng kế hoạch, lựa chọn xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội cấp mình; từng tiểu ban, tổ giúp việc có kế hoạch hoạt động cụ thể để chủ động chuẩn bị đảm bảo tiến độ, chất lượng, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của cấp mình và cấp cơ sở.
- Trình, xin ý kiến Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy trước khi báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về Báo cáo chính trị, Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; khi được cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên đồng ý mới tiến hành Đại hội.
- Sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới rút kinh nghiệp về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; báo cáo cấp trên chuẩn y nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt; xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
3. Đại hội đại biểu Phụ nữ trong lực lượng vũ trang: Hội phụ nữ Công an tỉnh, Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Tiến hành trên cơ sở quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam và sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đơn vị tổ chức Đại hội phù hợp với đặc thù của ngành và đảm bảo đúng thời gian quy định.
4. Đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động là đoàn viên công đoàn
Tổ chức Hội nghị nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động tiêu biểu là đoàn viên công đoàn tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, từng cấp đảm bảo sự tham gia đầy đủ, chất lượng, đúng vai trò của lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ.
Căn cứ Kế hoạch này đề nghị Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị xã, thành phố; Hội phụ nữ Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh; Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo cấp ủy Đảng về chủ trương tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp; xây dựng Kế hoạch hướng dẫn, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Trong quá trình triển khai, nếu gặp phải những vướng mắc, khó khăn phải kịp thời phản ảnh về Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam (qua Ban Tổ chức, điện thoại: 0235.3812680) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ.


Nơi nhận:
- Đoàn Chủ tịch TW Hội;  TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tổ chức TW Hội; CHỦ TỊCH
- Thường trực Tỉnh ủy;     (Đã ký)
- Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy; Trương Thị Lộc
- Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh;
- Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh;
- Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, thị, thành phố;
- Hội PN Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh;
- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;
- Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, BTC.Nguồn tin: Hội LHPN tỉnh Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
TRAO QUÀ CHO HỘI VIÊN PHỤ NỮ BỊ THIỆT HẠI DO MƯA BÃO (Ngày đăng: 24/11/2020 )
Mẹ có Nhà nước lo rồi, tiền đó để cho người nghèo (Ngày đăng: 12/11/2020 )
Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Quảng Nam sau hơn 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ngày đăng: 09/11/2020 )
500 xuất quà đến với phụ nữ bị thiệt hại bão lũ (Ngày đăng: 09/11/2020 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam kịp thời thăm hỏi các nạn nhân vụ sạt lở đất thương tâm (Ngày đăng: 01/11/2020 )
HOẠT ĐỘNG HỘI (Ngày đăng: 23/10/2020 )
Các tin cũ hơn:
Công tác đối ngoại với nước bạn Lào ở các xã biên giới của tỉnh Quảng Nam (23/10/2020 )
Cảnh giác với thủ đoạn mua bán người dưới hình thức di cư lao động ở vùng cao Quảng Nam (23/10/2020 )
Sôi nổi “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” (23/10/2020 )
Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” Phụ nữ Quảng Nam trưởng thành và hội nhập (23/10/2020 )
Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam (23/10/2020 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) (19/10/2020 )
Hội LHPN tỉnh thăm, hỗ trợ các gia đình có người chết do lũ (15/10/2020 )
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm, chúc mừng ngày truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông Dân tỉnh và Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (15/10/2020 )
RA MẮT MÔ HÌNH “AN TOÀN CHO TRẺ EM” (09/10/2020 )
Hội thảo “Nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp và dự án khởi nghiệp thuộc Hội LHPN tỉnh Quảng Nam” (07/10/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Dự báo thời tiết

Quảng Nam
Thứ năm, 26/11/2020
Rain showers
Nhiệt độ:27°
Độ ẩm: 84%
Hướng gió:Đông
Tốc độ gió:17 kmph
Tầm nhìn xa: 6 km

Thứ sáu
27/11/2020
Rain showers
23°-30°
Thứ bảy
28/11/2020
Rain
24°-27°

Thống kê truy cập

0000769087

Hôm nay: 81
Hôm qua: 529
Tháng này: 14336
Tháng trước: 19302
Tuần này: 1972
Tuần trước: 7189
Số người đang Online: 2