Phát huy tinh thần tự quản, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững đối với phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 09/12/2021 .Lượt xem: 176 lượt.

Trong những năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) tỉnh ta còn nhiều khó khăn, tỷ hộ nghèo cao. Song được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội đoàn thể, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN đã có nhiều khởi sắc. Các chương trình, chính sách của Trung ương, của tỉnh và các địa phương đầu tư cho miền núi dần phát huy. Các giá trị văn hoá dân tộc truyền thống của dân tộc vùng đồng bào DTTS & MN được bảo tồn. Tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Quốc phòng, an ninh, chính trị được giữ vững. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đã từng bước tạo diện mạo cho vùng đồng bào DTTS&MN.
Đối với Hội LHPN tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đã ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững “ gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện khâu đột phá về “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” và các nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, hỗ trợ thoát nghèo. Từ năm 2017 đến nay triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Trên cơ sở đó, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ thoát nghèo cho hội viên, phụ nữ. Hướng dẫn nắm, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, quan tâm phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ là lao động chính để có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo. Đã tổ chức cho các cấp Hội đăng ký giúp 3.804 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ, trong đó có 3.568 hộ phụ nữ thoát nghèo. Thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội xây dựng nhiều mô hình kinh tế (trồng cây đẵng sâm, nuôi heo đen, nuôi ngang...), hỗ trợ trao phương tiện sinh kế (heo giống, bò giống) cho phụ nữ. Tổ chức tuyền thông, tọa đàm về nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm;vv... Những năm gần đây, Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động thích ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tổ chức nhiều hoạt động để phục hồi và phát triển kinh tế, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội đạt được nhiều kết quả. Hội chỉ đạo các cấp Hội LHPN tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, tặng quà, mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ “Tiếp bước cho em đến trường”... bằng tiền và nhiều hiện vật có giá trị (máy tính, con vật nuôi...).

Tuy nhiên, so với sự phát triển chung của  tỉnh và từng địa phương, đời sống của đồng bào DTTS & MN tỉnh ta hiện vẫn còn nhiều khó khăn; kinh tế - xã hội phát triển chậm; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chưa được xóa bỏ triệt để; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn. Nội dung hỗ trợ, giúp đỡ để người dân thoát nghèo chưa đa dạng, chưa chú trọng các giải pháp để đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế và xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật - công nghệ có tính lâu dài, bền vững. Để góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Với trách nhiệm là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”; Trong thời gian đến, Hội LHPN tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và phụ nữ thay đổi nhận thức, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại; phát huy tinh thần tự quản, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào DTTS & MN như sau: 
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới, hướng dẫn các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.
2. Tuyên truyền, vận động nhân dân và HVPN thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các giải pháp khôi phục hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi do ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở đất. Vận động nhân dân và phụ nữ sớm ổn định sản xuất, đời sống, thâm canh, xen canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp yêu cầu thị trường; kiểm soát tốt dịch bệnh ở người và đàn gia súc, gia cầm. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19; thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.
3. Vận động thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, huy động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - xã hội. Vận động  phát huy lợi thế về tự nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, phát triển ngành nghề, địa thế về du lịch vùng đồng bào dân tộc, phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng ở các thôn, bản.
4. Vận động thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, không để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động người dân tham gia các vụ việc phức tạp tại địa phương và địa bàn giáp ranh. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 15/12/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025. Chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
5. Đẩy mạnh, duy trì công tác kết nghĩa giữa các cấp Hội LHPN (tỉnh với xã, huyện với huyện và xã …) theo tinh Chỉ thị số 23-CT/TU;ngày 22/10/2012 của Tỉnh ủy nhằm hỗ trợ cho miền núi mang tính bền vững, thiết thực, hiệu quả, trong đó tập trung đi sâu hỗ trợ phát triển các mô hình về phát triển kinh tế. Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất cụ thể mang lại hiệu quả cao, phù hợp với địa phương, vùng, miền. Tập trung hỗ trợ theo công đoạn, nội dung, có sự tự giác của người hưởng lợi theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Thực hiện “vận động trước”, “hỗ trợ sau” phát huy nguồn lực xã hội hóa và có sự đồng hành của nhà nước. 6. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực. Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết chương trình, gắn với công tác thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có tinh thần tự giác vươn lên thoát nghèo, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả cho những năm tiếp theo./.

Nguồn tin: Nguyễn Thị Liên- PCT Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC TỌA ĐÀM BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” (09/12/2021 )
Phát triển bền vững chuỗi giá trị cây ớt Ariêu (24/11/2021 )
Phụ nữ nỗ lực góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành trung tâm dịch vụ du lịch của miền Trung (20/11/2021 )
Phụ nữ quê hương Mẹ Thứ nô nức dự Đại hội phụ nữ tỉnh (20/11/2021 )
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) thành công tốt đẹp (19/11/2021 )
Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (16/11/2021 )
Phụ nữ Quảng Nam - Những con số ấn tượng và dấu ấn nổi bật (15/11/2021 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (15/11/2021 )
Hội LHPN Việt Nam triển khai Dự án 8 (10/11/2021 )
Quảng Nam - Sẵn sàng khai mạc Đại hội (10/11/2021 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001503022

Hôm nay: 405
Hôm qua: 403
Tháng này: 16661
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2389
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 28