Vai trò của Hội phụ nữ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực - nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 22/03/2017 .Lượt xem: 965 lượt.
Thực hiện tốt vai trò là tổ chức Hội đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của nhà nước, có ý nghĩa chiến lược về công tác phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong thời kỳ mới nhằm đảm bảo quyền cho phụ nữ phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Vì vậy, các cấp Hội phụ nữ đã tập trung tổ chức thực hiện đạt kết quả trong năm 2016, như sau: 
- Đối với vai trò của tổ chức Hội trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, các cấp Hội phụ nữ đã làm tốt vai trò tham mưu và đề xuất các giải pháp cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tạo nguồn, đào tạo, đề bạt, luân chuyển cán bộ nữ để tăng nguồn cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan dân cử, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể…Đặc biệt, chủ động tham mưu đề xuất, giới thiệu nguồn ứng cử viên nữ tham gia trong danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần vào tỷ lệ nữ đại biểu nữ đại biểu HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 22,2% tăng 2,7% so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ 2011- 2016 là 19,5%). Đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn, chuẩn hóa, đáp yêu cầu của Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ nữ, cán bộ Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
- Đối với tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Năm 2016, các cấp Hội đã tham gia góp ý kiến gần 30 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết của HĐND, chương trình, quy chế, quyết định…; tổ chức cho cán bộ, HVPN đóng góp hàng trăm ý kiến xây dựng các chính sách, luật pháp, chương trình phát triển kinh tế xã hội… liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới thông qua các các hình thức hội nghị, sinh hoạt, tọa đàm… Đặc biệt, nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, đối thoại chính sách với lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp nhằm kiến nghị, đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển trên các lĩnh vực, đã được ghi nhận, ban hành văn bản tổ chức thực hiện. (Huyện Nam Trà My, Duy Xuyên, Thăng Bình)… 
- Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW. Năm 2016, Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức giám sát đối với: Nghị định 56/2012/NĐ-CP về quy định trách nhiệm của UBND đảm bảo cho các cấp Hội phụ nữ tham gia QLNN; Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước; một số chính sách an sinh xã hội khác như: Hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ tết người nghèo, chế độ bảo trợ xã hộ, công trình nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm…Qua giám sát, cơ bản các chính sách đều thực hiện đảm bảo quy định. Đối với những mặt hạn chế, Hội đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của tổ chức Hội và HVPN như: kiến nghị cho 2 trường hợp phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ được hưởng chính sách hỗ trợ xã hội từ tháng 7/2016 (Tiên Phước); Can thiệp cho 01 PN được đăng ký hộ khẩu, đăng ký kết hôn và khai sinh cho con (Nông sơn); Giải quyết chế độ BHYT chậm trễ đối với các xã bãi ngang (Thăng Bình). Đề xuất hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 278 hộ (Tam Kỳ), đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cán bộ chi/tổ; hỗ trợ vốn, đất sản xuất cho các huyện miền núi cao (Nam Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My…)…Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ đều tham gia đầy đủ trong các tổ chức, Hội đồng, Ban chỉ đạo ở các cấp, thể hiện tốt vai trò đại diện tham gia xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, và tham gia đoàn giám sát liên ngành về các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Tổ chức phản biện đối với một số dự thảo về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, hạ tầng nông thôn tại địa phương tác động đến đời sống phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
Công tác giải quyết đơn của HVPN, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ được các cấp Hội quan tâm. Trong năm, Hội phụ nữ tỉnh, huyện đã tổ chức 30 điểm tư vấn lưu động cho 2041 cán bộ, HVPN tại một số huyện/thị nhằm hỗ trợ kỹ năng tư vấn pháp luật và tư vấn trực tiếp về lĩnh vực hôn nhân - gia đình, bạo lực gia đình, đất đai, dân sự (Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Trà My)…Hoạt động này đã giải quyết nhiều vướng mắc cho hội viên phụ nữ, nhất là những vùng đang giải tỏa thu hồi đất thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh và đường cao tốc đi qua. Đồng thời, các cấp Hội tiếp nhận 46 đơn khiếu nại, kiến nghị (tỉnh 5, huyện 41) về lĩnh vực Hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, đất đai, dân sự, đã hướng dẫn, chuyển đơn các ngành chức năng giải quyết. Cán bộ Hội đã tham gia thành viên hòa giải thành 140/164 vụ việc góp phần giải quyết những hành vi vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ, giữ gìn đoàn kết, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, đại diện Hội phụ nữ tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, phụ nữ với tư cách Hội thẩm nhân dân các cấp, trợ giúp viên pháp lý, đối thoại các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, phụ nữ…
Tiếp tục thực hiện Mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch 6083/KH-UBND ngày 6/12/2016 hành động về bình đẳng giới đến năm 2020, Nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016 – 2021) đề ra các nhiệm vụ giải pháp về thực hiện vai trò của tổ chức Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, như sau:
- Thực hiện hai khâu đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh uỷ “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020”. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020. Phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ, cán bộ Hội cho cấp ủy, chính quyền quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của địa phương nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Phát huy vai trò tham mưu của tổ chức Hội với cấp uỷ Đảng trong thực hiện công tác phát triển Đảng viên nữ, qui hoạch, đào tạo gắn với bổ nhiệm cán bộ nữ.
- Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Vận động xã hội chung tay giải quyết các vấn đề bạo lực gia đình, tảo hôn... Tổ chức các diễn đàn, các cuộc làm việc đối thoại trực tiếp với cấp ủy, chính quyền về việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, lao động việc làm. Tham mưu tích cực và phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về quy định trách nhiệm của Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cho Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.
- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện trong thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tham gia ý kiến, xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và của các ngành về những vấn đề liên quan trực tiếp đến sự phát triển phụ nữ và tổ chức Hội
- Các cấp Hội chủ động nghiên cứu lựa chọn vấn đề phù hợp với thực tế của địa phương, tham mưu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chương trình, đề án trên các lĩnh vực liên quan đến sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới để Hội phụ nữ được tham gia các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Nâng cao chất lượng tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật đối với phụ nữ. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu kiện, khiếu nại. Thực hiện tốt vai trò đại diện của tổ chức Hội trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ thông qua các tổ chức, thành viên, ban chỉ đạo…
- Kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Phát huy tốt vai trò tích cực của cán bộ Hội, hội viên nòng cốt để kịp thời định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp phụ nữ. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. 
Nguồn tin: Ban Chính sách - Luật pháp (Hội LHPN tỉnh)
[Trở về]
Các tin mới hơn:
NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ DUNG HÒA CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ NGOÀI XÃ HỘI KHI PHỤ NỮ LÀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (Ngày đăng: 06/03/2019 )

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Dự báo thời tiết

Error An error has occurred.
Error: Dự báo thời tiết is currently unavailable.

Thống kê truy cập

00001099903

Hôm nay: 311
Hôm qua: 1018
Tháng này: 12743
Tháng trước: 46498
Tuần này: 3519
Tuần trước: 9224
Số người đang Online: 33