Lấy kết quả thực tiễn làm thước đo
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 12/02/2018 .Lượt xem: 341 lượt.
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chuyên đề năm 2018, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải nêu gương về tác phong công tác, sâu sát lắng nghe cơ sở, tập trung giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra.
Thực hiện nghiêm túc
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2017 cho thấy, các tổ chức đảng đều xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là theo hướng tăng cường trách nhiệm, nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. Các đồng chí Tỉnh ủy viên, trưởng ban ngành, đoàn thể phải báo cáo kế hoạch, kết quả “làm theo” về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiều ban thường vụ cấp huyện đã xem xét đầy đủ kế hoạch “làm theo” của cán bộ chủ chốt, thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những điều đó được xem là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm, và hầu hết được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nói, xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là nội dung hết sức quan trọng của năm 2017, trong tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gắn Chỉ thị 05 với các nghị quyết về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, chỉ đạo tập trung làm tốt công tác cán bộ theo đúng quy định của Trung ương; cũng như chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác đào tạo cán bộ sau đại học. Đồng thời chủ động tham gia phối hợp với các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân năm 2017 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định khung tiêu chuẩn chức danh; nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện quản lý theo đúng quy định; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững kỷ cương, nền nếp trong Đảng được các cấp ủy quán triệt và triển khai thực hiện khá tốt.
Đến nay, hầu hết đơn vị đã tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2017 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đáng chú ý, tại các hội nghị sơ kết đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình hiệu quả, cách làm hay tại các đơn vị; qua đó kịp thời động viên, cổ vũ, nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội. “Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đứng điểm chỉ đạo trực tiếp các xã trọng điểm. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy tăng cường đối thoại với dân để giải quyết những vướng mắc, khiếu nại, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng... Có thể khẳng định, việc thực hiện nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 và xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tiếp tục củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín chia sẻ.
Kết quả thực tiễn là thước đo
Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và xác định rõ nội dung, giải pháp cụ thể, sát thực, tránh nêu chung chung; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, “nói không đi đôi với làm”, thiếu trung thực; cùng với đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh, trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 vừa ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức sinh hoạt, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị phải được xem là công việc quan trọng, thường xuyên, với những nội dung, hình thức phù hợp. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín, phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và thực hành của Hồ Chí Minh xuất phát từ mục tiêu “do dân và vì nhân dân phục vụ”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải thấm nhuần tư tưởng này. Từ đó, mỗi người không ngừng nỗ lực, rèn luyện xây dựng phong cách, tác phong công tác khoa học, cách mạng, sáng tạo, gắn với thực tiễn, gắn với vị trí, vai trò, trách nhiệm được giao, tất cả vì mục tiêu phục vụ nhân dân.
Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 là xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm”; đẩy mạnh cải cách hành chính... “Kết quả thực tiễn từ việc “làm theo” chính là thước đo đánh giá hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 của mỗi cán bộ, đảng viên. Phong cách dân chủ, sâu sát quần chúng là một phong cách nổi bật trong tư tưởng của Hồ Chí Minh. Còn phong cách nêu gương có tính giáo dục rất cách mạng, thể hiện xuyên suốt trong tư tưởng của Người. Thực hiện “học tập và làm theo”, người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải nêu gương về tác phong công tác, sâu sát với cơ sở, lắng nghe và tập trung giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra. Do đó, năm 2018 việc đăng ký kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gắn với vị trí công tác cụ thể, rõ ràng, cần tập trung vào giải quyết những vấn đề gì... và báo cáo chi bộ để kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện” - ông Chín nói.
Nguồn tin: Theo Hàn Giang (baoquangnam.vn)
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác (Ngày đăng: 02/08/2021 )
Phụ nữ Quảng Nam lan toả hành động đẹp (Ngày đăng: 07/05/2021 )
Phát huy vai trò của Phụ nữ Quảng Nam trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (Ngày đăng: 07/03/2018 )
Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác (Ngày đăng: 07/03/2018 )
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ngày đăng: 07/03/2018 )
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đặt hướng phấn đấu làm theo (Ngày đăng: 07/03/2018 )
Các tin cũ hơn:
80 cán bộ, hội viên phụ nữ được học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (31/08/2017 )
Nhiều hoạt động diễn ra chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/05/2017 )
Noi gương Bác (17/05/2017 )
Thi tuyên truyền viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (17/05/2017 )
Sách "Phụ nữ làm theo Bác" - Cẩm nang học tập của chị em phụ nữ Duy Phước (24/04/2017 )
Hội LHPN thị trấn Đông Phú tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (20/03/2017 )
Phát động hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 – 2020 (15/03/2017 )
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (01/12/2016 )
Người phụ nữ giàu lòng nhân hậu (13/11/2015 )
Đất Quảng tưởng nhớ người (03/09/2015 )
    
1   2   3   4  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001470570

Hôm nay: 670
Hôm qua: 598
Tháng này: 2042
Tháng trước: 17867
Tuần này: 2042
Tuần trước: 2691
Số người đang Online: 29