Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 07/03/2018 .Lượt xem: 384 lượt.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đầu tiên của Việt Nam kêu gọi “thực hiện nam nữ bình quyền”. Trong Chánh cương vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo vào năm 1930 đã đưa nội dung “nam nữ bình quyền” để khẳng định quyền bình đẳng của phụ nữ. Bác luôn nhắc đến quyền bình đẳng của phụ nữ. Bác đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ, coi sự nghiệp giải phóng phụ nữ, quyền bình đẳng đối với phụ nữ là một mục tiêu của cách mạng.

     Trong tư tưởng của Người, thì “Nói phụ nữ nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”. Trong bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện, Bác nói: “Cán bộ nữ ít như vậy là một thiếu sót. Các đồng chí phụ trách lớp học chưa quan tâm đến việc bồi dưỡng cán bộ nữ. Đây cũng là thiếu sót chung ở trong Đảng. Nhiều người còn đánh giá không đúng khả năng của phụ nữ, hay thành kiến, hẹp hòi. Như vậy là rất sai”. Bác cũng mong muốn phụ nữ tự phấn đấu vươn lên, trước hết tự giải phóng mình thoát khỏi tính tự ti về giới tính, trình độ, địa vị xã hội, hòa nhập với sự tiến bộ chung của toàn xã hội.

    Trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội, Người chủ trương “Trong cuộc tổng tuyển cử hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái, trai... hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó”. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đã giành được thắng lợi. Trong số 333 đại biểu Quốc hội khóa I, có 10 đại biểu là phụ nữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Bộ, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị phải chú ý đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện đưa phụ nữ tham gia vào công tác quản lý, lãnh đạo. Có như vậy, người phụ nữ mới thực sự  bình đẳng. Người thường xuyên quan tâm theo dõi từng bước tiến của phụ nữ. Người rất vui khi thấy Quốc hội khóa II có nhiều đại biểu là phụ nữ hơn khóa I. Người nói “Đặc biệt trong Quốc hội khóa II này có 53 đại biểu phụ nữ”. Đó là tiến bộ rất lớn đối với phụ nữ.

    Khi làm Trưởng ban dự thảo Hiến pháp năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vào bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta những điều luật rất tiến bộ, thể hiện được quyền bình đẳng giới; trong đó Điều 9 của Hiến pháp quy định “Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện”. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, người phụ nữ được quyền bình đẳng với nam giới trên cơ sở pháp lý và cũng đã phần nào thể hiện trong thực tế.

    Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ. Bác viết trong thư gửi phụ nữ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/1952 “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong bài nói tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình năm 1960, Bác viết “Luật lấy vợ, lấy chồng nhằm giải phóng phụ nữ, tức là giải phóng phân nửa xã hội. Giải phóng người đàn bà, đồng thời phải tiêu diệt tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản trong người đàn ông. Về phần mình, chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình, mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh”; hay như trong bài viết “Phải thật sự tôn trọng quyền lợi của phụ nữ”, Bác viết: “Phụ nữ chiếm một nửa tổng số nhân dân. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ. Hiến pháp và pháp luật nước ta đã quy định rõ điều đó”. Trong nhiều bài viết của mình, Bác thường quan tâm đến vấn đề giải phóng phụ nữ và quyền bình đẳng của phụ nữ. Có lần đến dự một hội nghị, không thấy phụ nữ ngồi hàng đầu, Bác nói: “Ngay việc ngồi cũng không bình đẳng. Phụ nữ muốn bình đẳng không phải chờ Đảng, Chính phủ hay nam giới mời ngồi mà phải tự đấu tranh để giành lấy”. Đó là lời căn dặn cũng là mong muốn của Bác. Bác thường nhắc lực lượng phụ nữ không nhỏ, có khi còn đông hơn cả nam giới. Ở Việt Nam, do ý thức hệ phong kiến đã đè nặng lên tư tưởng phụ nữ từ bao đời nay; vì thế mọi đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ bao giờ cũng chú ý đến phụ nữ. “Trong mọi việc, Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ. Vậy chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới...”. “Chị em phải cố gắng học tập. Học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ. Có quyết tâm thì nhất định học được”. “Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử” (Chống nạn thất học).

    Bác nhìn thấy và ghi nhận những đóng góp to lớn của phụ nữ cả nước trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Bác viết “Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam ta thật anh hùng.”

    Thực hiện tư tưởng, đạo đức của Bác về quyền bình đẳng đối với phụ nữ, Đảng, Nhà nước ta ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhằm nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quốc hội ban hành các văn bản luật: Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật quốc tịch, Bộ luật Lao động, Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự… đặc biệt là ban hành Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình bảo đảm các quyền bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2012/NĐ-CP về Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước và các nghị định hướng dẫn thi hành các luật của Quốc hội, trong đó có các nội dung xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ theo Công ước CEDAW mà Việt Nam đã ký kết. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị đưa ra chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (Chính phủ ban hành ngày 24/12/2010) đưa ra chỉ tiêu: Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2016-2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016-2020 trên 35%. Các chỉ tiêu nêu trên thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

    Đối với tỉnh Quảng Nam, việc ban hành và thực hiện các chính sách về công tác cán bộ có những chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, trong đó yêu cầu việc bố trí ít nhất một lãnh đạo nữ trong các cơ quan, đơn vị có từ 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ trở lên. Đặc biệt việc luân chuyển cán bộ nữ trong nhiệm kỳ này để đào tạo cán bộ trong thực tiễn đã thể hiện được sự quan tâm đó. Việc thực hiện quyền bình đẳng đối với phụ nữ trên các lĩnh vực của tỉnh trong những năm qua có nhiều tiến bộ. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về bình đẳng giới, về phụ nữ và công tác phụ nữ được nâng cao. Lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Cán bộ nữ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng tăng. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp và giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiều hơn trước. Trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, tinh thần, trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được khẳng định.      

    Tuy nhiên, thực tế tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Quảng Nam còn khoảng cách khá xa, đạt quá thấp so với mặt bằng chung của cả nước và so với chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ. Chúng ta thường nhận định rằng bình đẳng giới ngày càng được quán triệt, phổ biến rộng rãi trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong nhân dân, thế nhưng trong kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Quảng Nam lại không thể hiện được điều đó. Tại đơn vị tỉnh Quảng Nam thiếu vắng đại biểu Quốc hội là nữ. Các chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị không thiếu; vấn đề quan trọng là công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện.

    Lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn: “Đảng và Chính phủ phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cân nhắc và giúp đỡ sao cho ngày càng nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo”. Phụ nữ tỉnh Quảng Nam luôn đặt niềm tin vào các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu, người có vai trò quyết định về nhân sự quan tâm “Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng” ( NQ11 của Bộ Chính trị).

Nguồn tin: HUỲNH THỊ TUYẾT - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác (Ngày đăng: 02/08/2021 )
Phụ nữ Quảng Nam lan toả hành động đẹp (Ngày đăng: 07/05/2021 )
Phát huy vai trò của Phụ nữ Quảng Nam trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (Ngày đăng: 07/03/2018 )
Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác (Ngày đăng: 07/03/2018 )
Các tin cũ hơn:
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đặt hướng phấn đấu làm theo (07/03/2018 )
Lấy kết quả thực tiễn làm thước đo (12/02/2018 )
80 cán bộ, hội viên phụ nữ được học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (31/08/2017 )
Nhiều hoạt động diễn ra chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/05/2017 )
Noi gương Bác (17/05/2017 )
Thi tuyên truyền viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (17/05/2017 )
Sách "Phụ nữ làm theo Bác" - Cẩm nang học tập của chị em phụ nữ Duy Phước (24/04/2017 )
Hội LHPN thị trấn Đông Phú tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (20/03/2017 )
Phát động hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 – 2020 (15/03/2017 )
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (01/12/2016 )
    
1   2   3   4  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001470592

Hôm nay: 692
Hôm qua: 598
Tháng này: 2064
Tháng trước: 17867
Tuần này: 2064
Tuần trước: 2691
Số người đang Online: 26