Phát huy vai trò của Phụ nữ Quảng Nam trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 07/03/2018 .Lượt xem: 771 lượt.

    Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã tham gia tích cực vào việc góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn của cán bộ, hội viên, lao động nữ trên địa bàn toàn tỉnh.

    Để cùng với đảng bộ, chính quyền triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ và người dân tham gia, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Các cấp Hội đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua thực tiễn triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động khá hiệu quả như: “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Thu gom rác thải”, “Phụ nữ yêu môi trường, hạn chế sử dụng túi nilong”, “Mỗi hố rác một cây xanh”, “Trồng  hoa thay cỏ dại”, “Chung sức xây dựng tuyến đường kiểu mẫu”, “Phụ nữ tình nguyện ngày chủ nhật”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Hộ gắn hộ”,… góp phần vào kết quả 02 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh. Đây chính là động lực giúp chị em vươn lên xóa đói, giảm nghèo, đồng thời tiếp tục đăng ký, đảm nhận triển khai thực hiện có hiệu quả một số tiêu chí trong bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020.

    Cùng với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội LHPN quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Trung ương Hội về “Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”, Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17-8-2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế, xã hội miền núi; hằng năm, các cấp Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tiến hành rà soát, thống kê, phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phân tích nguyên nhân, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể; mở các lớp tập huấn trang bị kiến thức áp dụng khoa học kỹ thuật; khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, các chương trình dự án, các tổ chức phi chính phủ,... để hỗ trợ cho phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế. Chủ động phối hợp với ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án 295 về “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2011-2015”, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động trực tiếp, mở các lớp dạy nghề, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nữ vào các công ty, xí nghiệp.... Với nhiều cách làm sáng tạo, trong những năm qua các cấp Hội đã vận động giúp cho 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; có 7.416 phụ nữ thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, từ đó đã góp phần vào chương trình giảm nghèo chung của tỉnh.

    Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh xác định tiếp tục huy động, tập trung mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, trong đó rất cần vai trò, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân và không thể thiếu vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ. Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, Hội LHPN các cấp cần quan tâm một số nội dung sau:

    Một là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm  nghèo bền vững với vai trò là chủ thể để chủ động, tích cực trong thực hiện chương trình và hưởng lợi trực tiếp từ chương trình. Từng bước và tiến tới khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, không muốn thoát nghèo để thụ hưởng các chính sách ưu đãi cho hộ nghèo…

    Hai là, Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò, vị trí đặc thù của lực lượng lao động nữ chiếm gần 50% trong tổng số lao động khu vực nông thôn; ngày nay, phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phụ nữ vừa là chủ thể góp phần quan trọng vào thành công của chương trình, vừa là người được trực tiếp thụ hưởng những thành quả tốt đẹp do chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại.  Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ Hội; động viên cán bộ Hội các cấp thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện hai chủ trương lớn này. Cụ thể hóa, đưa các nội dung cụ thể trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững vào chỉ tiêu công tác, tiêu chí đánh giá thi đua các cấp Hội.

    Ba là, Rút kinh nghiệm những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực này trong thời gian qua để tiếp tục lựa chọn, nhân rộng  mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực, gắn với triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn những nội dung về xây dựng nông thôn mới, nhất là kỹ năng chuyển tải bộ tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, hướng dẫn cách lồng ghép nguồn lực của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình... Tiếp tục nâng cao chất lượng và đánh giá hiệu quả chủ trương trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo. Quan tâm công tác vận động gia đình cán bộ, hội viên tích cực tham gia chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, miền núi, đào tạo nghề gắn với địa chỉ; đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp; lựa chọn phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả; từng bước nhân rộng các mô hình Hợp tác xã do phụ nữ điều hành; triển khai thành công Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, khuyến khích, phát huy những ý tưởng, đề xuất về sáng tạo khởi nghiệp trong phụ  nữ... Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp cần làm tốt công tác khảo sát, phân loại kỹ đối tượng, địa bàn, nguyên nhân nghèo, nhu cầu cần hỗ trợ, chú trọng đối tượng hộ do phụ nữ làm chủ hộ, hộ do phụ nữ là lao động chính… để có phương án, kế hoạch phân công giúp đỡ, hỗ trợ các hộ đăng ký thoát nghèo và vươn lên thoát nghèo bền vững. Chỉ đạo các cấp Hội quản lý, sử dụng, phát huy có hiệu quả các quỹ tiết kiệm, nhất là nguồn vốn ủy thác trên 1.600 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH giúp phụ nữ nghèo trên toàn tỉnh thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực trong cộng đồng xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội LHPN các cấp tham gia, tạo thành phong trào trong thực hiện công tác giảm nghèo. Xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa trong triển khai các nội dung ký kết giữa  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020”. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

    Bốn là, Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của các cấp Hội đối với việc tham gia ý kiến vào dự thảo các đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nhất là các chương trình, dự án hỗ trợ, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tăng cường phát huy dân chủ, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cử cán bộ làm thành viên nòng cốt tham gia tổ hòa giải, tổ giám sát cộng đồng ở khu dân cư, góp phần thực hiện công khai, minh bạch, giải quyết nhiều mâu thuẫn từ cơ sở; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền có những chủ trương, chính sách, biện pháp giải quyết phù hợp với thực tiễn địa phương.

    Năm là, Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân. Tập trung hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, đồng bào tôn giáo, vùng đặc biệt khó khăn để trực tiếp giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

    Sáu là, Phát huy vai trò nòng cốt, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, năng lực, trình độ, kỹ năng của cán bộ Hội ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động và đảm nhận triển khai thực hiện các công trình, phần việc cụ thể để tham gia chương trình, nhất là tham gia đăng ký đảm nhận các nội dung phù hợp trong 10 tiêu chí để xây dựng 54 khu dân cư kiểu mẫu và mỗi chi Hội phụ nữ đăng ký giúp ít nhất 02 hộ thoát nghèo; góp phần hoàn thành mục tiêu hỗ trợ 133 xã có thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2016-2020 và phấn đấu mỗi năm có từ 5.000 đến 5.500 hộ thoát nghèo bền vững trên toàn tỉnh.

    Từ thực tiễn sinh động trong thời gian qua, tin tưởng rằng thời gian đến, Hội LHPN các cấp sẽ phát huy hiệu quả vai trò trong tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khá trong cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra./.

Nguồn tin: NGUYỄN THỊ THU LAN - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác (Ngày đăng: 02/08/2021 )
Phụ nữ Quảng Nam lan toả hành động đẹp (Ngày đăng: 07/05/2021 )
Các tin cũ hơn:
Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác (07/03/2018 )
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh (07/03/2018 )
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đặt hướng phấn đấu làm theo (07/03/2018 )
Lấy kết quả thực tiễn làm thước đo (12/02/2018 )
80 cán bộ, hội viên phụ nữ được học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (31/08/2017 )
Nhiều hoạt động diễn ra chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/05/2017 )
Noi gương Bác (17/05/2017 )
Thi tuyên truyền viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (17/05/2017 )
Sách "Phụ nữ làm theo Bác" - Cẩm nang học tập của chị em phụ nữ Duy Phước (24/04/2017 )
Hội LHPN thị trấn Đông Phú tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (20/03/2017 )
    
1   2   3   4  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001470630

Hôm nay: 730
Hôm qua: 598
Tháng này: 2102
Tháng trước: 17867
Tuần này: 2102
Tuần trước: 2691
Số người đang Online: 26